phone_wh.png  +420 910 127 172           envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Příspěvek na nákup zvláštní pomůcky

 

Jak postupovat při žádosti o příspěvek

Celé řízení od podání žádosti do získání příspěvku trvá zpravidla 3 až 6 měsíců (záleží na konkrétním úřadu) a má následující průběh:

 

1. Nejprve vyplňte formulář žádosti.

2. Zaneste (případně doporučeně zašlete) žádost na krajskou pobočku Úřadu práce, resp. kontaktní pracoviště dle místa trvalého pobytu, který tuto žádost odešle na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení posudkovému lékaři

3. Posudkový lékař posoudí zdravotní stav žadatele a vyhotoví posudek. Úřad práce má 30-ti denní lhůtu na vydání rozhodnutí, jelikož vyjádření posudkového lékaře řízení zpravidla prodlužuje, Úřad práce ve chvíli, kdy žádá posudkového lékaře o zprávu, zasílá informaci o pozastavení řízení.

4. Posudkový lékař si obvykle žadatele nezve na lékařskou prohlídku, pouze si vyžádá od obvodního lékaře zprávu o zdravotním stavu. Je důležité, aby obvodní lékař byl o zdravotním stavu žadatele informován od specialisty, protože obvodní lékař je hlavním partnerem pro komunikaci s posudkovým lékařem. Na případnou lékařskou zprávu od specialisty podanou zároveň s žádostí se obvykle nebere zřetel.

5. Posudkový lékař předá svou zprávu zpět Úřadu práce. Úřad práce informuje žadatele o obnovení řízení.

6. Úřad práce zašle informaci, že se seznámil s podklady pro rozhodnutí.

7. Úřad práce vydá rozhodnutí, proti němuž se lze do 15 dni odvolat.

8. Po nabytí právní moci rozhodnutí Úřad práce poskytne příspěvek na zvláštní pomůcku.

9. Po vyplacení přiznané částky na pořízení zvláštní pomůcky má žadatel povinnost nejpozději do 3 měsíců doložit fakturu o jejím zakoupení.

 

Kdo může o příspěvek žádat

 • Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžké zrakové postižení. Zrakové postižení musí být charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a zdravotní stav osoby nesmí vylučovat přiznání tohoto příspěvku. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro tyto účely považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.
 • Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 10 000,- Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší:
  • než 8-násobek životního minima jednotlivce (stavem na rok 2018): 3 410 * 8 = 27 280,- Kč 
  • nebo životního minima společně posuzovaných osob (např. pro dva dospělí žijící ve společné domácnosti: (3 140 + 2 830) * 8 = 47 760,-Kč. 
 • Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky v ceně do 10 000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje výše uvedený násobek životního minima. Součet příspěvků za posledních 5 let nesmí přesáhnout 800 tisíc Kč
  • Dokazování majetku společně posuzovaných osob při žádostech o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku u ceny pomůcky nad 10 000, - Kč se vyžaduje pouze v případě žádosti o odpuštění povinné 10 % spoluúčasti

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Žadatel o příspěvek na zvláštní pomůcku (osoba se zdravotním postižením, které je zvláštní pomůcka určená).
 • Zákonný zástupce žadatele, jde-li o nezletilého do 18 let.
 • Zmocněnec, kterému žadatel udělí plnou moc k zastupování v řízení o žádosti.
 • Soudem ustanovený opatrovník osoby, které je zvláštní pomůcka určena.

 

Částky životního minima pro rok 2018

 • pro jednotlivce: 3 410 Kč za měsíc
 • pro první osobu v domácnosti. 3 140 Kč za měsíc
 • pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 2 830 Kč za měsíc
  • pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let: 1 740 Kč za měsíc
  • pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let: 2 140 Kč za měsíc
  • pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let: 2 450 Kč za měsíc

Životní minimum domácnosti je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

Příklady:

 • jednotlivec: 3 410 Kč
 • dva dospělí 3 140 + 2 830 = 5 970 Kč
 • 1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let 3 140 + 1 740 = 4 880 Kč
 • 2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let 3 140 + 2 830 + 1 740 = 7 710 Kč
 • 2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let 3 140+ 2 830 + 2 140 + 2 450 = 10 560 Kč
 • 2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let 3 140 + 2 830 + 1 740 + 2 140 + 2 450 = 12 300 Kč

Společně posuzované osoby:

 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
 • manželé nebo registrovaní partneři
 • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
 • jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.
 • Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

Započitatelné příjmy:

 • S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.) s výjimkou:
 • příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
 • příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
 • náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
 • peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
 • sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
 • podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,
 • stipendií,
 • odměn za darování krve a odběr jiných biologických materiálů z lidského organismu,
 • daňového bonusu,
 • příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
 • části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
 • příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku,
 • zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa,
 • příjmu plynoucího na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí.

 

Zpět do poradny